Szolnoki telephelyek:


I. sz. Idősek Otthona
5000 Szolnok, Vízpart krt. 3.
vizpart@szktteszi.hu
tel: +36 56 377 865

II. sz. Idősek Otthona
5000 Szolnok, Kaán Károly út 20.
tel: +36 56 410 000
esziszol@t-online.hu

III. sz. Idősek Otthona
5000 Szolnok, Vízpart krt. 3.
tel: +36 56 510 276

Időskorúak Gondozóháza

5000 Szolnok, Abonyi út 32.

gondozohaz@szktteszi.hu

tel: +36 56 514 404


Az átmeneti elhelyezés maximum 9 hónap időtartamra vehető igénybe. Ez az időtartam, egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.


Intézményünk 15 férőhelyen tudja biztosítani az idősek ellátását, 3 ágyas szobákban.

A térítési díj: 5.000,-F t/nap, 150.000,- Ft/hó, a SZMJV közgyűlése 4/2017.(II.27) önkormányzati rendelete alapján.

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk azoknak az időskorú ellátottaknak, akik az egészségi állapotukban bekövetkezett változás miatt 24 órás felügyeletet igényelnek, valamint azoknak a rászoruló személyeknek, akiket a családjuk gondoz, de e tevékenység végzése átmenetileg akadályokba ütközik, (betegség, költözés stb.)

Ellátási terület: Szolnok járás közigazgatási területe

Az Időskorúak Gondozóháza teljes körű ellátás részeként gondoskodik

átmeneti elhelyezésről 24 órás felügyelet mellett;

napi 3x-i étkezés, szükség esetén diéta;

ruházattal és textíliával való ellátásáról;

egészségügyi ellátás biztosításáról.


Az érdeklődők részére lehetőséget biztosítunk telephelyeink megtekintésére, a hét csütörtöki napjain, 09.00 és 11.00 óra között.


Az idősek bentlakásos otthonaiban történő elhelyezés ügyintézésének menete

Szolgáltatás igénylésének kezdeményezés

A szolgáltatás igénylését a „Kérelem” formanyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni. A nyomtatvány szeméyesen átvehető munkaidőben, a Vízpart körúti irodában, vagy letölthető a következő linken:


A „Kérelem” mellé kell csatolni (másolatban)
 • személyigazolvány
 • lakcímkártya
 • TAJ-kártya
 • utolsó nyugdíjszelvény
 • nyugdíjösszesítő (tárgyévi)
 • életjáradékról szóló szelvény
 • fogyatékossági támogatásról szóló szelvény
 • fogyatékossági támogatásról szóló határozat
 • gondnokság alá helyezés elindításáról szóló beadvány
 • gondnoki kijelölő határozat
 • utolsó kórházi zárójelentés
 • 80 év feletti egyedül élő Kérelmező esetében a Jegyző által kiállított igazolás
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: 13.00-15.00
Szerda: -
Csütörtök: 13.00 – 15.00
Péntek: 8.00-11.00
Ügyfélfogadás helye:
Szolnok, Vízpart körút 3..
tel: +36   56 513 120
Ügyintéző:
 Tokajiné Fodor Szilvia


A kitöltött kérelem és a csatolandó fénymásolatok eljuttathatók személyesen vagy postai úton az intézmény székhelyére:
SZKTT Egyesített Szociális Intézménye
5000 Szolnok, Vízpart körút 3.

A bekerüléshez szükséges dokumentumok beérkezése után az intézményi elhelyezést megelőzően az iintézmény 2 munkatársa tájékozódik kérelmező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, a megfelelő személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében..

Az előgondozás célja:
 • Az elhelyezésre váró helyzetének megismerése, annak megállapítása, hogy állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása.

 • Tájékoztatás nyújtása az igénybe vevő részére az intézményi életre való felkészülésre.

 • Annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosul-e az ellátásra.

 • A szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére az intézményben.


Az SZKTT ESZI Idősek Otthonainak szakmai feladatai


Elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött, önmaguk ellátására nem, vagy folyamatos segítséggel képes személyeknek az ápolását, gondozását végezzük, akik meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek, és nem igényelnek rendszeres gyógyintézeti kezelést. Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni.


Szociális rászorultság alapján, az veheti igénybe a szolgáltatásainkat a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet alapján, aki

 • 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezik

 • Fogyatékossági támogatásban részesül

 • 80 év feletti egyedül élő személy

 • 70 év feletti komfort nélküli ingatlanban él

 • rokkantsági ellátásban részesül (min. 80%-os vagy 100%-os mértékben megváltozott munkaképességű)

 • Középsúlyos demens, amit neurológiai vagy pszichiátriai szakvélemény támaszt alá.


Az intézményben gondoskodunk a lakók számára:

 • lakhatásáról,

 • 24 órás felügyelet mellett  ápolásról, gondozásról,

 • egészségmegőrzésről, szükség és lehetőség szerinti terápiáról, mentális gondozásáról, mozgásterápiás ellátásról;

 • napi háromszori étkeztetéséről, szükségszerinti diétáról;

 • szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról;

 • külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról;

 • általános és egyénre szabott foglalkoztatásról;

 • takarításról, mosatásról;

 • hivatalos ügyintézésekről, ahhoz való hozzájutásról;

 • belső- és külső kapcsolattartásról;

 • más ellátásokhoz való hozzájutásról;

 • kulturális és szabadidős tevékenységek szervezéséről;

 • tanácsadásról.

Az elhelyezés a telephelyeken, 2-4 ágyas kellemesen és kornak, állapotnak megfelelően berendezett lakószobákban történik. Minden telephelyen társalgó, könyvtár, látogatók fogadására és közösségi tartózkodásra, foglakoztatásra alkalmas helyiségek találhatók. Szép parkosított környezet teszi lehetővé a levegőzést, kint tartózkodást, kertészkedést.

 Térítési díj megállapítása

Az intézményi térítési díj 2017. április 1-től: 114.000 Ft/hó SZMJV közgyűlése 4/2017.(II.27) önkormányzati rendelete alapján.

Az személyi térítési díj megállapítása  az 1993. évi III. tv. 117§ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló jogszabály alapján történik.